Wokół absolutorium

Swoją refleksję na temat udzielenia prezydentowi absolutorium za wykonanie budżetu za 2017 r, pozwolę sobie zacząć tak, jak moje wystąpienie na sesji. Od zagadki. Przytoczę słowa, które padły na tej sali podczas debatowania nad udzieleniem absolutorium prezydentowi Kostempskiemu kilka lat temu. Myślę, że są one bardzo na czasie również dzisiaj, więc zacytuję:

„Miałem okazję stać na tej mównicy i dziękować opatrzności i ustawodawcy za powołanie takiego ciała, co się zowie Regionalna Izba Obrachunkowa, która jest ciałem fachowym, która jest ciałem niezaleźnym i która ma największy tytuł do wydawania opinii na temat wykonania budżetu. Wszystkie zarzuty, które państwo stawiacie, gdyby tak się zdarzyło, że byłyby prawdziwe i miałyby umocowanie w faktach, to czy państwo sądzicie że RIO, ciało fachowe, które powołane jest do tego, żeby badać budżety ifinanse publicznemiast, to czy sądzicie, że oni by tego nie wyłapali?”
Kto to powiedział? Autorem wypowiedzi, której fragment przypomniałem, jest pan, który w 2014 r. pozytywną opinię RIO przedstawiał jako koronny argument za udzieleniem absolutorium prezydentowi Świętochłowic.

 

Otóż dziś proszę państwa, wracając do cytatu, wyłapali. Dziś opinia jest negatywna. RIO, przypomnę, ciało fachowe i niezaleźne, uznało że w Świętochłowicach budżet nie został wykonany prawidłowo. Podkreśliło nieterminową regulację zobowiązań, rosnący dług, pokrywanie bieżących potrzeb z zaciągniętych kredytów, których, dodam, spłatę ciągle odkładamy.
Dlatego dziwić też może fakt, że radnym dla tzw „zmyłki” rozesłano uchwałę RIO w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej. Ta opinia owszem, jest pozytywna, ale tylko dlatego, że nie jest zaaprobowaniem rekomendacji Komisji Rewizyjnej do udzielenia absolutorium. To jedynie potwierdzenie, że Komisja nie naruszyła prawa przy podejmowani uchwały. Ta opinia ma charakter czysto proceduralny, a nie merytoryczny. Stwierdza, że Komisja  działała zgodnie z art. 270 ustawy o finansach publicznych, który reguluje procedurę rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Z tej opinii RIO wynika tylko tyle, że spełnione zostały poniższe warunki:
Przesłano do Izby wnioski komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium powinny być kompletne i zawierać kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem:
1.uchwały komisji rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium,
2.protokołu(ów) z posiedzenia komisji rewizyjnej wraz z listą obecności,
3.uchwały w sprawie ustalenia liczby i składu osobowego komisji rewizyjnej,
4.wyciągu ze statutu dotyczącego komisji rewizyjnej
Wszystko.
Natomiast we właściwej opinii, czyli tej dotyczącej realizacji budżetu, RIO przypomniało, że subwencje na 2018 wydawane były już w roku 2017 r. Proszę państwa, Świętochłowice nie mają płynności finansowej! Nie muszę przypominać o ugodach z ZUS-em, emisji obligacji czy takich operacjach na budżecie, które stanowią kosmetykę. Tak, pudrowanie i przenoszenie pomiędzy rozdziałami, żeby dobrze wyglądało. Niestety, każdy kto interesuje się miejskimi finansami wie, że to tylko makijaż, nie mający nic wspólnego z prawdziwym wyglądem.

Wiele razy słyszałem zarzuty, że radni opozycyjni nie skupiają się podczas dyskusji nad absolutorium na finansach, a przedstawiają inne aspekty działań prezydenta. Dziś mamy czarno na białym, że te sprawy się łączą. Nie można wydawać pieniędzy, których się po prostu nie ma! Nie pomoże branie kredytów, jeśli nie ma ich z czego spłacać.

Wynik finansowy za 2016 r. był dodatni i wynosił 1 544 664, 87 zł. aktualnie to 187 959,75. Już w ubiegłym roku były problemy finansowe, teraz to już nie problemy, ale katastrofa. Płynność finansowa na papierze jest tylko dlatego, że emitujemy obligacje i odraczamy ich spłaty. Papier zniesie wszystko, mieszkańcy Świętochłowic niekoniecznie. Deficyt budżetowy nazywany jest przejściowym, jednocześnie brak jednak deklaracji władz, kiedy ten przejściowy okres się zakończy. Może nigdy?

W uchwale Komisji Rewizyjnej czytamy, że kredyt na ten przejściowy deficyt nie został spłacony ze względu na konieczność uregulowania bieżących zobowiązań. Otóż te bieżące zobowiązania nie znikną nagle, one będą zawsze, bo realizacja zadań określonych przez ustawodawcę jest podstawowym obowiązkiem gminy! Tylko z czego je spełniać, jak miejska kasa jest pusta, a dług rośnie? Jedyną zaprezentowaną przez władze miasta receptą jest kredyt. I tak w kółko. To dlatego RIO wskazało, że może być problem z wykonaniem kolejnych budżetów. Przy takim gospodarowaniu, nic dziwnego.
Dlatego nie sposób polemizować z opinią RIO, dziwi mnie że Komisja Rewizyjna próbuje to robić. To nie miejscy radni, ale właśnie Izba, jak to 4 lata temu podkreśliła osoba, którą zacytowałem, ma największy tytuł do wydawania opinii o budżecie miasta. I właśnie ją wydała. Może ona nie wszystkim się podobać, ale jest fachowa i rzetelna. Czasem z oddali i obiektywnie łatwiej zobaczyć coś, czego osoby bezpośrednio zaangażowane w politykę dostrzec nie potrafią. Pochylmy się nad tą opinią i spróbujmy wyciągnąć z niej wnioski. Oczywiście, możemy dalej przekonywać się, że wszystko jest cudownie i wspaniale, ale jaki jest tego cel? Z pewnością nie dobro Świętochłowic. A do strzeżenia tej wartości zostaliśmy tu powołani.

Według RIO udzielenie absolutorium powinna poprzedzić taka analiza:

„Ocena wykonania budżetu polega, między innymi, na porównaniu budżetu uchwalonego z wykonanym oraz wyjaśnieniu wszystkich przyczyn powstałych różnic, ustaleniu stopnia wykonania poszczególnych pozycji wydatkowych i dochodowych. Ocenie winny być również poddane kryjące się za pozycjami budżetowymi określone zadania (np. inwestycyjne, remontowe, socjalne itp.). Dokonywana w ramach rozpatrywania kontrola wykonywania budżetu przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego jest więc kontrolą wykonania zadań powiatowych (j.s.t.), które zostały w budżecie ujęte, przy uwzględnieniu następujących kryteriów: zgodności z prawem, zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, celowości i gospodarności.”

Inwestycyjne? Hmmm… Chińczyków jak nie było, tak nie ma. I odkładając na bok sarkazm, jakie pojawiły się w Świetochłowicach  inwestycje dające nowe miejsca pracy dla mieszkańców? Remontowe – wystarczy spytać lokatorów budynków zarządzanych przez MPGL. socjalne – to właśnie w tym zakresie mamy najwięcej zaległości wymagalnych, co nie umknęło uwadze nawet Komisji Rewizyjnej.

Jak najtrafniej to wszystko podsumować?
– Tam gdzie prezydent czy burmistrz ma większość w radzie, głosowanie absolutorium to właściwie fikcja –
stwierdził Ryszard Krawczyk, w 2012 r. prezes RIO w Łodzi i przewodniczący Krajowej Rady RIO.
Trudno się z nim nie zgodzić.

Sesja absolutoryjna

26 maja o godzinie 9:00 odbędzie się L sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach. Jej najważniejszym punktem będzie podjęcie uchwały w sprawie udzielenia prezydentowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta na 2017 r. Regionalna Izba Obrachunkowa sprawozdanie z wykonanie budżetu zaopiniowała negatywnie. Warto dodać, że Świętochłowice są jedną z dwóch spośród 237 gmin, które uzyskały negatywną opinię.

Nie przeszkodzi to większości w Radzie Miejskiej przegłosować udzielenie Dawidowi Kostempskiemu absolutorium. Wystarczy spojrzeć na projekt uchwały, w którym zamiast zwyczajowego pustego miejsca na wpisanie wyniku głosowania już umieszczono sformułowanie „udziela się”.

Nie, żebym był tym zdziwiony…

Rozszerzony porządek obrad-01Rozszerzony porządek obrad-02Rozszerzony porządek obrad-03Rozszerzony porządek obrad-04Rozszerzony porządek obrad-05Rozszerzony porządek obrad-06

Rozszerzony porządek obrad-07Rozszerzony porządek obrad-08Rozszerzony porządek obrad-09Rozszerzony porządek obrad-10Rozszerzony porządek obrad-11Rozszerzony porządek obrad-12Rozszerzony porządek obrad-13Rozszerzony porządek obrad-14Zawiadomieie wraz z materiałami sesyjnymi-04Zawiadomieie wraz z materiałami sesyjnymi-11Zawiadomieie wraz z materiałami sesyjnymi-06Zawiadomieie wraz z materiałami sesyjnymi-07Zawiadomieie wraz z materiałami sesyjnymi-08Zawiadomieie wraz z materiałami sesyjnymi-09Zawiadomieie wraz z materiałami sesyjnymi-10