20.04.2010 r.

bar

20.04.2010 r.

 

Po komisji a przed sesją.

 

Absolutorium to czas, w którym Rada Gminy realizuje swoje uprawnienia kontrolne w zakresie wykonania budżetu przez organ wykonawczy – prezydenta miasta.

Na początek kilka słów o absolutorium. Podstawą formułowanych wniosków w sprawie absolutorium nie mogą być kwestie niezwiązane merytorycznie z wykonywaniem budżetu, czyli w naszym wypadku, trwające postępowanie karne dotyczące prezydenta naszego miasta. Moim zadaniem komisja wywiązała sie ze swojej roli w 100%, gdyż wyraziła swoją ocenę tylko w odniesieniu do wykonania budżetu, co nie może być z kolei sprowadzone wyłącznie do wypowiedzi w sprawie przedłożonego przez prezydenta sprawozdania z wykonania budżetu. Wychodząc naprzeciw obowiązkom przy zastosowaniu nie tylko kryterium legalności działania organu wykonawczego, ale i kryterium celowości, rzetelności i gospodarności komisja stwierdziła:

1. Na nie wykonanie planu dochodów zasadniczy wpływ miały:

               – niski udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych ( 83,9 % planu),

               – zmniejszone wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego ( 46,5 % planu).

2. Na nie wykonanie planu wydatków w działach:

    – drogi publiczne gminne,

    – gospodarka gruntami i nieruchomościami,

    – szkoły podstawowe,

    – licea ogólnokształcące,

    – obiekty sportowe.

    wpływ miały głównie:

                   – odraczanie terminu wykonania zadań inwestycyjnych,

                   – unieważnianie przetargów,

                   – błędnie przygotowana dokumentacja.

Komisja Budżetu i Finansów uważa za niewłaściwe wskazywanie decyzji Rady Miejskiej za podstawową przyczynę nie wykonania planu dochodów i planu wydatków budżetu miasta.

Komisja stwierdza niskie wykonanie w roku 2009 zadań z Wieloletniego Programu Inwestycji.

 

Na podkreślanie zasługuje również fakt, że w samym Sprawozdaniu z realizacji Budżetu Miasta za rok 2009 stwierdzono wyraźnie, ze budżet został uchwalony przez Radę w dniu 28.01.2009r. Samo to powoduje u czytającego grymas na twarzy. Bo któż w mieście nie słyszał, że to Rada nie uchwaliła budżetu i stąd wszystkie problemy, odium nieszczęść dla naszej gminy i brak możliwości jego zrealizowania? A tu mamy oficjalny dokument prezydenta, gdzie na drugiej stronie okazuje się, że jednak to Rada Miasta uchwaliła budżet…

Więc czemu nie był wykonywany w pełnym zakresie skoro jednak był???

10.04.2010 r.

bar

10.04.2010 r.

 

10 kwietnia 2010 – czymże jest czas, jak nie miłością wspomnień tego co wzniosłego i dobrego uczyniliśmy dla Ojczyzny. Z niedowierzaniem, smutkiem i bólem, poprzez ścięgniste serce i spływające łzy, łączymy się w żałobie…

09.04.2010 r.

bar

09.04.2010 r.

 

13 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim o godz. 17 odbędzie się posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów. Tematem posiedzenia będą materiały na sesję absolutoryjną oraz sprawozdanie z realizacji budżetu miasta za 2009 rok. Prawdopodobny termin sesji absolutoryjnej to 28 kwietnia br. Absolutorium dotyczy ściśle wykonania budżetu, a tegoroczne będzie miało wyjątkowy charakter, bowiem będzie udzielane w roku wyborczym. Dlatego zapowiada się bardzo burzliwa sesja.

 

Po spotkaniach dodam od siebie coś na ten temat…

08.04.2010 r.

 bar

08.04.2010 r.

 

Szanowni Mieszkańcy!

 

Od dłuższego czasu trwały moje poszukiwania nowego lokalu, w którym mógłbym pełnić dyżury radnego. No i dzięki pomocy licznych Przyjaciół od 1 kwietnia br. zapraszam wszystkich interesujących się sprawami miasta, chcących zwrócić uwagę na problemy, które nie są znane szerszemu audytorium lub pragnących porozmawiać o rzeczach, które ich nurtują, do nowego biura mieszczącego się w Świętochłowicach, ul. Wyzwolenia 8/5. Dyżury odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca od godz. 19. Inne terminy możliwe po uprzednim uzgodnieniu. Serdecznie zapraszam!